Wymagane dokumenty

Do przygotowania każdej czynności notarialnej notariusz Monika Krasińska potrzebuje koniecznych dla danej czynności dokumentów. Na etapie przygotowywania przez notariusza aktu notarialnego dokumenty te mogą zostać przesłane do kancelarii w formie skanów drogą mailową. Oryginały dokumentów konieczne są do przedłożenia notariuszowi już przy samym faktycznym odczytywaniu aktu notarialnego.

Do każdego aktu notarialnego niezbędne są dane stawających do aktu notarialnego, takie jak: imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania, numery PESEL, numery dowodów osobistych, identyfikatory podatkowe NIP – w przypadku osób czynnie prowadzących działalność gospodarczą.

Jeśli strona czynności prawnej reprezentowana jest przez pełnomocnika konieczny jest Wypis aktu notarialnego obejmujący przedmiotowe pełnomocnictwo.

W przypadku jeżeli stroną umowy są małżonkowie bądź małżonek w małżeństwie którego obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej konieczny jest wypis aktu notarialnego obejmującego umowę majątkową małżeńską.

W celu ułatwienia procesu przygotowania dokumentów dla właściwej czynności notarialnej poniżej prezentujemy wykaz potrzebnych dokumentów dla najczęściej dokonywanych czynności:

UMOWA SPRZEDAŻY ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU NA RYNKU WTÓRNYM

 1. Odpis zwykły księgi wieczystej,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VI Ksiąg Wieczystych przy ulicy Ozimskiej nr 60A, godziny pracy: pon. od 7.30 do 18.00, wt., śr., czw., pt. od 7.30 do 15.30 lub pobranie u notariusza,
 2. Podstawa nabycia nieruchomości, to jest m. in.:  akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu), prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 3. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem  01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy Urząd Skarbowy (dla Ozimka – Drugi Urząd Skarbowy w Opolu przy ul. Cementowej 6, godziny pracy: pon. od 8.00-16.00, wt., śr., czw., pt. od 7.00-15.00).
 4. Zaświadczenie z urzędu Miasta/Gminy stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w lokalu bądź stwierdzające jakie osoby są zameldowane w lokalu,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Ozimek – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, – Ozimek ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00
 5. Zaświadczenie zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczące stanu zaległości za opłaty eksploatacyjne związane z lokalem,
 6. Świadectwo charakterystyki energetycznej – w przypadku gdy zostało wydane dla lokalu (nie dotyczy lokali niemieszkalnych).
 7. Cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 8. Data wydania lokalu,
 9. Numer konta bankowego Strony Sprzedającej, na które ma być dokonana płatność ceny,
 10. Oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 11. Zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty albo zgoda wierzyciela na spłacenie długu z ceny sprzedaży z podaniem kwoty wymaganej do spłaty, rachunku do spłaty i promesą wyrażenia zgody na zwolnienie spod obciążenia po spłacie – w przypadku obciążenia nieruchomości przykładowo hipoteką , ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji lub innym ciężarem.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU NA RYNKU PIERWOTNYM (OD DEWELOPERA)

 1. Odpis zwykły księgi wieczystej,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VI Ksiąg Wieczystych przy ulicy Ozimskiej nr 60A, godziny pracy: pon. od 7.30 do 18.00, wt., śr., czw., pt. od 7.30 do 15.30 lub pobranie u notariusza,
 2. Podstawa nabycia nieruchomości przez dewelopera, to jest m. in.:  akt notarialny (np. umowa sprzedaży),
 3. Odpis ostatecznej decyzji właściwego organu o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku,
 4. Zaświadczenie Prezydenta/Starosty stwierdzające samodzielność lokalu,
 5. Wypis z kartoteki lokali wydany przez Prezydenta/Starostę, zaopatrzony w klauzulę o przeznaczeniu do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Geodezji i Kartografii – Starostwo Powiatowe w Opolu (Opole ul. 1 Maja 29, godziny pracy: pon. od 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30, pt. od 7.30-14.00)
 6. Rzut lokalu z planem i opisem lokalu,
 7. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków i wyrysem z mapy ewidencyjnej – przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Geodezji i Kartografii – Starostwo Powiatowe w Opolu (Opole ul. 1 Maja 29, godziny pracy: pon. od 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30, pt. od 7.30-14.00)
 8. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu lub budynku,
 9. Warunki zawarcia umowy, w tym podanie ceny sprzedaży i sposobu jej płatności,
 10. Numer konta bankowego Strony Sprzedającej, na które ma być dokonana płatność ceny,
 11. Oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 12. Zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie nabywanego lokalu spod obciążenia hipoteką w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty – w przypadku obciążenia nieruchomości dewelopera hipoteką.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

UMOWA SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 1. Odpis zwykły księgi wieczystej – jeżeli jest ona założona,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VI Ksiąg Wieczystych przy ulicy Ozimskiej nr 60A, godziny pracy: pon. od 7.30 do 18.00, wt., śr., czw., pt. od 7.30 do 15.30 lub pobranie u notariusza,
 2. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym danej osobie prawie do lokalu, jego oznaczeniu, składzie, powierzchni, podstawie nabycia, uregulowaniu wkładu budowlanego oraz opłat eksploatacyjnych,
 3. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające informację: komu przysługuje lokal i na jakiej podstawie, oznaczenie lokalu, wskazanie kondygnacji budynku, na której położony jest lokal, skład lokalu, powierzchnię lokalu, numer działki na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal  z podaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości – w przypadku gdy dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta i chcemy ją założyć,
 4. Zaświadczenie z urzędu Miasta/Gminy stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w lokalu bądź stwierdzające jakie osoby są zameldowane w lokalu,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Ozimek – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, – Ozimek ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00,
 5. Podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to jest m. in.:  przydział lokalu, akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego), umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 6. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku przed dniem  01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia wspólności i zachowku,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy Urząd Skarbowy (dla Ozimka – Drugi Urząd Skarbowy w Opolu przy ul. Cementowej 6, godziny pracy: pon. od 8.00-16.00, wt., śr., czw., pt. od 7.00-15.00)
 7. Świadectwo charakterystyki energetycznej – w przypadku gdy zostało wydane dla lokalu (nie dotyczy lokali niemieszkalnych),
 8. Cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 9. Data wydania przedmiotu umowy,
 10. Numer konta bankowego Strony Sprzedającej, na które ma być dokonana płatność ceny,
 11. Oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 12. Zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie lokalu spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty albo zgoda wierzyciela na spłacenie długu z ceny sprzedaży z podaniem kwoty wymaganej do spłaty, rachunku do spłaty i promesą wyrażenia zgody na zwolnienie spod obciążenia po spłacie – w przypadku obciążenia lokalu przykładowo hipoteką, ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji lub innym ciężarem.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

UMOWA SPRZEDAŻY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ

 1. Odpis zwykły księgi wieczystej,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VI Ksiąg Wieczystych przy ulicy Ozimskiej nr 60A, godziny pracy: pon. od 7.30 do 18.00, wt., śr., czw., pt. od 7.30 do 15.30 lub pobranie u notariusza,
 2. Podstawa nabycia nieruchomości, to jest m. in.:  akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa zniesienia współwłasności), prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 3. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem  01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy Urząd Skarbowy (dla Ozimka – Drugi Urząd Skarbowy w Opolu przy ul. Cementowej 6, godziny pracy: pon. od 8.00-16.00, wt., śr., czw., pt. od 7.00-15.00)
 4. Wypis z rejestru gruntów, a w przypadku odłączenia działki z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej (np. w sytuacji gdy sprzedajemy tylko jedną działkę a w księdze wieczystej jest ich więcej) – dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej;  każdy z dokumentów powinien być przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Geodezji i Kartografii – Starostwo Powiatowe w Opolu (Opole ul. 1 Maja 29, godziny pracy: poniedziałek od 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30, pt. od 7.30-14.00)
 5. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości a także wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej przeznaczonymi do dokonywania wpisów w księdze wieczystej – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
  Decyzję tą wydaje Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta właściwy miejscowo dla przedmiotowej nieruchomości.
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Ozimek – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, – Ozimek ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00
 6. Zaświadczenie o  przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu.
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Ozimek – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, – Ozimek ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00.
 7. Decyzję właściwego organu o udzieleniu pozwolenia na budowę/warunkach zabudowy – jeżeli została wydana,
  Decyzję tą wydaje Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta właściwy miejscowo dla przedmiotowej nieruchomości.
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Ozimek – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, – Ozimek ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00
 8. Cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 9. Data wydania nieruchomości,
 10. Numer konta bankowego Strony Sprzedającej, na które ma być dokonana płatność ceny,
 11. Oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 12. Zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty albo zgoda wierzyciela na spłacenie długu z ceny sprzedaży z podaniem kwoty wymaganej do spłaty, rachunku do spłaty i promesą wyrażenia zgody na zwolnienie spod obciążenia po spłacie – w przypadku obciążenia nieruchomości przykładowo hipoteką , ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji lub innym ciężarem.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

UMOWA SPRZEDAŻY DZIAŁKI ZABUDOWANEJ

 1. Odpis zwykły księgi wieczystej,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VI Ksiąg Wieczystych przy ulicy Ozimskiej nr 60A, godziny pracy: pon. od 7.30 do 18.00, wt., śr., czw., pt. od 7.30 do 15.30 lub pobranie u notariusza,
 2. Podstawa nabycia nieruchomości, to jest m. in.:  akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa zniesienia współwłasności), prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 3. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem  01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy Urząd Skarbowy (dla Ozimka – Drugi Urząd Skarbowy w Opolu przy ul. Cementowej 6, godziny pracy: pon. od 8.00-16.00, wt., śr., czw., pt. od 7.00-15.00)
 4. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków, a w przypadku odłączenia działki z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej (np. jeżeli sprzedajemy tylko jedną działkę a w księdze wieczystej widnieje więcej działek) lub jeżeli działka zabudowana jest budynkiem nieujawnionym w księdze wieczystej – dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej;  każdy z dokumentów powinien być przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Geodezji i Kartografii – Starostwo Powiatowe w Opolu (Opole ul. 1 Maja 29, godziny pracy: pon. od 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30, pt. od 7.30-14.00)
 5. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
  Decyzję tą wydaje Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta właściwy miejscowo dla przedmiotowej nieruchomości.
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Ozimek – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, – Ozimek ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00
 6. Zaświadczenie o  przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Ozimek – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, – Ozimek ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00
 7. Zaświadczenie z urzędu Miasta/Gminy stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w budynku mieszkalnym bądź stwierdzające jakie osoby są zameldowane pod adresem nieruchomości,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Ozimek – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, – Ozimek ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00
 8. Świadectwo charakterystyki energetycznej – w przypadku gdy zostało wydane dla budynku (nie dotyczy budynków niemieszkalnych),
 9. Cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 10. Data wydania nieruchomości,
 11. Numer konta bankowego Strony Sprzedającej, na które ma być dokonana płatność ceny,
 12. Oświadczenie Banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 13. Zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo)  na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty albo zgoda wierzyciela na spłacenie długu z ceny sprzedaży z podaniem kwoty wymaganej do spłaty, rachunku do spłaty i promesą wyrażenia zgody na zwolnienie spod obciążenia po spłacie – w przypadku obciążenia nieruchomości przykładowo hipoteką, ostrzeżeniem o wszyciu egzekucji lub innym ciężarem.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

UMOWA DAROWIZNY LOKALU

 1. Odpis zwykły księgi wieczystej,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VI Ksiąg Wieczystych przy ulicy Ozimskiej nr 60A, godziny pracy: pon. od 7.30 do 18.00, wt., śr., czw., pt. od 7.30 do 15.30 lub pobranie u notariusza,
 2. Podstawa nabycia nieruchomości, to jest m. in.:  akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu), prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 3. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem  01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy Urząd Skarbowy (dla Ozimka – Drugi Urząd Skarbowy w Opolu przy ul. Cementowej 6, godziny pracy: pon. od 8.00-16.00, wt., śr., czw., pt. od 7.00-15.00)
 4. Data wydania lokalu,
 5. Informacja czy ma być ustanowiona służebność mieszkania dla Darczyńców,
 6. Wartość przedmiotu darowizny,
 7. Zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo)  na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty – w przypadku obciążenia nieruchomości przykładowo hipoteką, ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji lub innym ciężarem i jednoczesną  wolą stron do wykreślenia obciążeń z księgi wieczystej.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

UMOWA DAROWIZNY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 1. Odpis zwykły księgi wieczystej – jeżeli jest ona założona,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VI Ksiąg Wieczystych przy ulicy Ozimskiej nr 60A, godziny pracy: pon. od 7.30 do 18.00, wt., śr., czw., pt. od 7.30 do 15.30 lub pobranie u notariusza,
 2. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym danej osobie prawie do lokalu, jego oznaczeniu, składzie, powierzchni, podstawie nabycia, uregulowaniu wkładu budowlanego oraz opłat eksploatacyjnych,
 3. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające informację: komu przysługuje lokal i na jakiej podstawie, oznaczenie lokalu, wskazanie kondygnacji budynku, na której położony jest lokal, skład lokalu, powierzchnię lokalu, numer działki na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal  z podaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości – w przypadku gdy dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta i chcemy ją założyć)
 4. Podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to jest m. in.:  przydział lokalu, akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego), umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 5. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku przed dniem  01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia wspólności i zachowku,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy Urząd Skarbowy (dla Ozimka – Drugi Urząd Skarbowy w Opolu przy ul. Cementowej 6, godziny pracy: pon. od 8.00-16.00, wt., śr., czw., pt. od 7.00-15.00)
 6. Informacja czy ma być ustanowiona służebność mieszkania dla Darczyńców,
 7. Wartość przedmiotu darowizny,
 8. Zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo) na zwolnienie lokalu spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty – w przypadku obciążenia lokalu przykładowo hipoteką, ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji lub innym ciężarem i jednoczesną  wolą stron do wykreślenia obciążeń z księgi wieczystej.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

UMOWA DAROWIZNY DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ

 1. Odpis zwykły księgi wieczystej,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VI Ksiąg Wieczystych przy ulicy Ozimskiej nr 60A, godziny pracy: pon. od 7.30 do 18.00, wt., śr., czw., pt. od 7.30 do 15.30 lub pobranie u notariusza,
 2. Podstawa nabycia nieruchomości, to jest m. in.:  akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa zniesienia współwłasności), prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 3. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem  01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy Urząd Skarbowy (dla Ozimka – Drugi Urząd Skarbowy w Opolu przy ul. Cementowej 6, godziny pracy: pon. od 8.00-16.00, wt., śr., czw., pt. od 7.00-15.00)
 4. Wypis z rejestru gruntów, a w przypadku odłączenia działki z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej (np. jeżeli darujemy tylko jedną działkę a w księdze wieczystej widnieje więcej działek) – dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej;  każdy z dokumentów powinien być przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej;
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Geodezji i Kartografii – Starostwo Powiatowe w Opolu (Opole ul. 1 Maja 29, godziny pracy: pon. od 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30, pt. od 7.30-14.00),
 5. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
  Decyzję tą wydaje Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta właściwy miejscowo dla przedmiotowej nieruchomości,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Ozimek – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, – Ozimek ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00
 6. Zaświadczenie o  przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Ozimek – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, – Ozimek ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00,
 7. Data wydania nieruchomości,
 8. Wartość przedmiotu darowizny,
 9. Zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo)  na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty – w przypadku obciążenia nieruchomości przykładowo hipoteką, ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji lub innym ciężarem i jednoczesną  wolą stron do wykreślenia obciążeń z księgi wieczystej.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

UMOWA DAROWIZNY DZIAŁKI ZABUDOWANEJ

 1. Odpis zwykły księgi wieczystej,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Sąd Rejonowy w Opolu – Wydział VI Ksiąg Wieczystych przy ulicy Ozimskiej nr 60A, godziny pracy: pon. od 7.30 do 18.00, wt., śr., czw., pt. od 7.30 do 15.30 lub pobranie u notariusza,
 2. Podstawa nabycia nieruchomości, to jest m. in.:  akt notarialny (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa o podział majątku wspólnego, umowa zniesienia współwłasności), prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o zasiedzeniu albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 3. Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia przed dniem  01 stycznia 2007 roku, a po dniu 01 stycznia 2007 roku – także w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy Urząd Skarbowy (dla Ozimka – Drugi Urząd Skarbowy w Opolu przy ul. Cementowej 6, godziny pracy: pon. od 8.00-16.00, wt., śr., czw., pt. od 7.00-15.00),
 4. Wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków, a w przypadku odłączenia działki z księgi wieczystej i założenia dla niej nowej księgi wieczystej (np. jeżeli darujemy tylko jedną działkę a w księdze wieczystej widnieje więcej działek) lub jeżeli działka zabudowana jest budynkiem nieujawnionym w księdze wieczystej – dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej; każdy z dokumentów powinien być przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Geodezji i Kartografii – Starostwo Powiatowe w Opolu (Opole ul. 1 Maja 29, godziny pracy: pon. od 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30, pt. od 7.30-14.00),
 5. Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu (scaleniu), a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
  Decyzję tą wydaje Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta właściwy miejscowo dla przedmiotowej nieruchomości,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Ozimek – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, – Ozimek ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00
 6. Zaświadczenie o  przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  Ozimek – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, – Ozimek ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00
 7. Data wydania nieruchomości,
 8. Wartość przedmiotu darowizny,
 9. Informacja czy ma być ustanowiona służebność mieszkania dla Darczyńców,
 10. Zgoda wierzyciela (osoby na rzecz której jest ustanowione prawo)  na zwolnienie nieruchomości spod obciążenia w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty – w przypadku obciążenia nieruchomości przykładowo hipoteką, ostrzeżeniem o wszczęciu egzekucji lub innym ciężarem i jednoczesną  wolą stron do wykreślenia obciążeń z księgi wieczystej.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

TESTAMENT

 1. Dane osoby powoływanej do spadku lub wydziedziczonej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia),
 2. Powód wydziedziczenia – jeżeli testament obejmuje pozbawienie prawa do zachowku,
 3. Jeśli testament zawierać ma zapis windykacyjny – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zapisu (dostępne w odpisie zwykłym księgi wieczystej lub w akcie notarialnym obejmującym umowę nabycia nieruchomości).

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 1. Odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (w Ozimku Urząd Stanu Cywilnego – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 piątek od 7.30-14.00),
 2. Numer ewidencyjny PESEL Spadkodawcy (w razie braku dokumentu, z którego numer ten wynika – zaświadczenie z Urzędu Miasta – Wydziału Ewidencji Ludności/Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego o numerze ewidencyjnym PESEL Spadkodawcy),
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (w Ozimku Urząd Stanu Cywilnego – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00),
 3. Odpisy skrócone aktów urodzenia Spadkobierców ustawowych i testamentowych, noszących nazwisko Spadkodawcy albo odpisy skrócone aktów małżeństwa Spadkobierców ustawowych i testamentowych, którzy zmienili nazwisko zawierając małżeństwo,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (w Ozimku Urząd Stanu Cywilnego – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00),
 4. Wszelkie sporządzone przez Spadkodawcę testamenty – w tym zmienione i odwołane,
 5. Umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia zawarte pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami – w przypadku gdy zostały zawarte za życia spadkodawcy,
 6. Oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku   – w przypadku gdy zostały złożone przed zawarciem aktu poświadczenia dziedziczenia,
 7. Informacja jakie nieruchomości wchodziły w skład spadku po zmarłym z podaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości – w przypadku gdy w skład spadku wchodziły nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dla którego prowadzona jest księga wieczysta,
 8. Informacja czy wszyscy do aktu staną osobiście z uwagi na zakaz dokonywania aktów poświadczenia dziedziczenia przez pełnomocników.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU LUB PRZYJĘCIU SPADKU

 1. Odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy,
  Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
  właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (w Ozimku Urząd Stanu Cywilnego – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00),
 2. Informacje o pozostałych Spadkobiercach ustawowych i testamentowych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania,
 3. Informacje o osobach, które już odrzuciły lub przyjęły spadek – wskazanie daty i aktu którym dokonano czynność.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

PEŁNOMOCNICTWO

 1. Dane osobowe Pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania),
 2. Informacja o zakresie umocowania – tzn. o czynnościach, do których pełnomocnictwo zostanie udzielone,
 3. Informacja czy pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw,
 4. Informacja czy pełnomocnik może być druga stroną czynności dokonywanej w wykonaniu pełnomocnictwa i czy może reprezentować obie strony czynności,
 5. Informacja czy pełnomocnictwo jest terminowe.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

A)   ZAWIERANA PRZED ZAWRACIEM MAŁŻEŃSTWA
– jedynie wyżej wymienione dane osobowe, tj.:
a) imiona, nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu,
d) numer ewidencyjny PESEL,
e) adres zamieszkania.

B) ZAWIERANA PO ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA
– odpis skrócony aktu małżeństwa.
Gdzie można uzyskać wymagany dokument?
właściwy miejscowo Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich (w Ozimku Urząd Stanu Cywilnego – Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Księdza Jana Dzierżona 4b, godziny pracy: pon. od: 7.30-17.00, wt., śr. i czw. od 7.30-15.30 pt. od 7.30-14.00).

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

UMOWA ZRZECZENIA SIĘ DZIEDZICZENIA

– jedynie wyżej wymienione dane osobowe, tj.:
a) imiona, nazwisko,
b) imiona rodziców,
c) numer i datę ważności dowodu osobistego lub paszportu,
d) numer ewidencyjny PESEL,
e) adres zamieszkania,
f) informacja czy umowa obejmuje także zstępnych zrzekającego się.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

UMOWA SPÓŁKI

 1. Informacje (dane) dotyczące Wspólników,
 2. Informacje dotyczące postanowień umowy Spółki –  m.in. jej firmy, siedziby, kapitału zakładowego, ilości i wartości udziałów oraz sposobu ich objęcia (pokrycia), przedmiotu działalności, składu organów spółki bądź zmian umowy spółki.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

PROTOKÓŁ DOKUMENTUJĄCY ZMIANĘ UMOWY SPÓŁKI

 1. Tekst jednolity umowy Spółki,
 2. Treść proponowanych zmian,
 3. Dane osobowe Przewodniczącego Zgromadzenia,
 4. Informacje (dane) dotyczące Wspólników.

pobierz pdf Pobierz dokument do druku

© 2024 Monika Krasińska - Kancelaria Notarialna Ozimek