Opłaty

Notariusz uzależnia dokonanie czynności notarialnej od pobrania opłat sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych bądź podatku od spadków i darowizn. Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnej przysługuje wynagrodzenie każdorazowo ustalone ze stronami czynności notarialnej.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Oznacza to że notariusz jest obowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika właściwego w danej sytuacji podatku i wpłacenia go we właściwym terminie do właściwego Urzędu Skarbowego.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadkach kiedy w formie aktu notarialnego dokonywane są następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki; a ponadto zmiany wymienionych wyżej umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn w przypadkach kiedy w formie aktu notarialnego dokonywane są następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy darowizny,
 • umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugoda w tym przedmiocie,
 • umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności,
 • umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Notariusz ma obowiązek pobrać odpowiednią opłatę sądową od osoby – strony aktu notarialnego na której zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych spoczywa obowiązek uiszczenia tej opłaty. Notariusz przekazuje pobrane opłaty sądowe na rachunki bankowe właściwych Sądów Rejonowych we wskazanym przepisami ustawy terminie.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnej przysługuje wynagrodzenie każdorazowo ustalone ze stronami czynności notarialnej, nie wyższe jednak niż wynagrodzenie maksymalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej powiększone o podatek VAT według obowiązującej stawki procentowej.

Notariusz Monika Krasińska wszystkich informacji i temat planowanych czynności notarialnych udziela zawsze bezpłatnie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących kosztów konkretnych czynności prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Kancelarią. Notariusz Monika Krasińska wyliczy wszelkie koszty związane z konkretną czynnością prawną i udzieli Państwu szczegółowych informacji.

© 2024 Monika Krasińska - Kancelaria Notarialna Ozimek