Czynności notarialne

Notariusz Monika Krasińska jest powołana do dokonywania wszelkich czynności, którym strony są obowiązane lub też z własnej woli chcą nadać formę notarialną.

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie, notariusz Monika Krasińska

 • sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy podziału majątku, umowy działu spadku, pełnomocnictwa),
 • sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • na żądanie stron sporządza projekty aktów notarialnych,
 • sporządza poświadczenia:
  – własnoręczności podpisu,
  – zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  – daty okazania dokumentu,
  – pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • spisuje protokoły,
 • doręcza oświadczenia,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy a także wyciągi z dokumentów.
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz Monika Krasińska przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności notarialnej jest zobowiązana do udzielania bezpłatnych informacji dotyczących planowanych czynności i ich skutków prawnych.

© 2024 Monika Krasińska - Kancelaria Notarialna Ozimek